Sukuseuran hallinto

Tältä sivulta löydät tietoa sukuseuran tämänhetkisistä toimihenkilöistä, seuran säännöt sekä kaikkea hyödyllistä seuran hallintoon ja jäsenasioihin liittyvää tietoa. 

Yleistä

Jäsenmaksu:

Sukukokouksessa 10.6.2010 päätettiin, että jäsenmaksun suuruus on 20 € vuodessa ja ainaisjäsenmaksu 200 €. Jäsenmaksun pysyminen ennallaan vahvistettiin sukukokouksessa 2022. Jäsenmaksu suoritetaan tilille Rantasalmen Osuuspankki FI31 5383 0420 0449 31.

Hallitus ja toimihenkilöt:

 

Puheenjohtaja

Merja Toikko

Varapuheenjohtaja

Pekka Sopanen

Rahastonhoitaja

Anja Hietaneva

Sihteeri

Katja Orbinski

Muut hallituksen jäsenet

Juhani Aalto

Timo Orbinski

 

Hallitusta avustavat toimihenkilöt:

 

Sukutietokanta ja Pinski

Katriina Orbinski

Jäsenvastaava

Maria Vänttinen

Sukuseuran tuotteiden hallinnointi ja myynti

Anja Hietaneva

Orbinskin sukuseura r.y.:n säännöt

I. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Orbinskin sukuseura ry ja sen kotipaikka on Rantasalmi. Yhdistystä kutsutaan
jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.
2 §
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaihteita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
3 §
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
– järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
– keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
– selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaihteita sekä saattamaan tutkimustyön
tulokset jäsenten tietoon,
– harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
– pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II. Seuran jäsenet

4 §
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta
on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.
5 §
Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
6 §
Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus
voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman
maksukyvyn heikentymisen perusteella.
7 §
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun
kymmenkertaisena.
8 §
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat
jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
9 §
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti
ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
10 §
Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III. Seuran hallitus

11 §
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu
vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on sukukokousten välinen
aika. Jos jäseniä on neljä, heistä on kerrallaan erovuorossa kaksi. Jos jäseniä on enemmän, erovuorossa
on kahtena ensimmäisenä toimikautena kolme ja kolmantena loput. Kahden ensimmäisen toimikauden
aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai
ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet
hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
12 §
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten
tehtävien hoitamista varten.
13 §
Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi
heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.
14 §
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta,
perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa
toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV. Seuran tilit

15 §
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on
annettava toiminnantarkastajille viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.
Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle
viimeistään seuraavan huhtikuun aikana.

V. Seuran kokoukset

16 §
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja
määräämänä aikana vähintään joka toinen vuosi huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava
seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu seuran internetsivuilla ja
annettu tiedoksi kirjeellä tai sähköisesti.
Ylimääräisen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta kirjeellä vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta.

17 §
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa
todetaan sen laillisuus.
Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1) hyväksytään edellisen vuoden / edellisten vuosien toimintakertomus,
2) hyväksytään edellisen vuoden / edellisten vuosien tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille,
3) vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaan suunniteltuun
sukukokoukseen saakka,
4) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
5) valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan
alkaneen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa,
6) päätetään jäsenmaksun suuruus, sekä
7) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
18 §
Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden
jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä
säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta
kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on
kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.
Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa
äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan
sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden
kuukauden väliajoin.
20 §
Jos sukuseura purkaantuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä
seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai
jollekin Savo-Karjalan maakunta-arkistolle.
21 §
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

Seuran Facebook

Seuran hallituksen sähköposti

orbinskinsukuseurary@gmail.com

Copyright © 2007-2008, Orbinskin sukuseura r.y.
Kaikki oikeudet pidätetään.